မိုးကဗ်ာ၏ လက္ရာ Flash Song မ်ား© 2013   Created by Thurainlin. Flash Songs and Background Photoshop by Moe Ka Byar. Date: 22/07/2013, 24/07/2013.

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားအား စစ္ေဆးျပီးမွသာ အတည္ျပဳေပးမည္။